สวัสดีครับ ลูกศิษย์งาน HR Northeast Forum 2006 และผู้ที่สนใจทุกท่าน

      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน HR Northeast Forum 2006  ณ ห้อง Orchid Grand Ballroom โรงแรม โซฟิเทล ขอนแก่น ซึ่งในงานนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐและเอกชนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหัวข้ออภิปรายที่น่าสนใจ คือ Challenges and New Trend of HRM and HRD โดยวิทยากรร่วมอภิปรายได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์, ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่, คุณฉัตรพงษ์ วงษ์สุข โดยมีคุณมาริสา  เชาว์พฤฒิพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

        ผมเปิด Blog นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามา Share ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมา เชิญเข้ามา Share กันนะครับ

จีระ  หงส์ลดารมภ์