โครงการวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๙

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองมุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๔๙       
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร  
จัดโดย  ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย สำนักงานกองมุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล   โรงพยาบาล จังหวัด โครงการ
1 นส.ไพลิน นัดสันเทียะ  สกลนคร  สกลนคร การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการดูแลเด็กออทิสติก อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2 นส.เบญจศีล อุทัยฉัตร  สว่างแดนดิน สกลนคร พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่รับการรักษา แผนกผู้ป่วยใน                รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
3 นส.จุลนิตย์ จันทร์ชมภู  หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู พฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้ติดสุรา
4 นางผ่องพรรณ อ้วนพรมมา ชุมแพ  ขอนแก่น เครือข่ายการ$การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนหนองตะไก้ ต.ชุมแพ  อ.ชุมแพ
5 นางผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์ บ้านฝาง  ขอนแก่น การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น
6 นางนันทนา จันทะหาร  พล  ขอนแก่น แนวทางการส่งเสริมการดูแลผู้พิการโดยครอบครัและชุมชน
7 นางศิราณี ศรีหาภาค   น้ำพอง  ขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
8 นางประกายทิพย์ เหล่าประเสริฐ บ้านไผ่  ขอนแก่น การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
9 นส.สมดี ระหา   เชียงยืน  มหาสารคาม แนวทางการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยครอบครัวและชุมชน ต.เชียงยืนอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
10 นส.อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์  นาเชือก  มหาสารคาม ศึกษาแนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยอุจจาระตึกผู้ป่วยใน รพ.นาเชือก
11 นางลดาวัลย์ เลนทำมี  นาดูน  มหาสารคาม การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม
12 นางปราณี ดวงพรม   บรบือ  มหาสารคาม แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนที่เหมาะสมกับประชาชนในเขตตำบลบรบือและหนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสาคาม
13 นางอัญชุลี ทองภูบาล   แกดำ  มหาสารคาม การมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
14 นายสายัณห์ ตรีผล มะขาม จันทบุรี การศึกษาวิถีชีวิตและการดูแลผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
15 นางพิมพ์นิภา ศรีนพคุณ ศพช.รพ.สามพราน  นครปฐม รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
16 นส.สุธาทิพย์ ทิพย์คงคา หนองเสือ ปทุมธานี การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในเขต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธนี
17 นางบังอร หนูบรรจง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
18 นางศิริพงศ์ เจอะสุข ตะกั่วทุ่ง พังงา ประสบการณ์การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป ในตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา
19 นางสุวนิตย์ วงศ์ยงศิลป์ ห้วยยอด ตรัง การดูแลตนเองและการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แรกในเขตอำเภอห้วยยอด  จังหวัด ตรัง 
20 นางมายูร ธวัชเกียรติศักดิ์  ควนขนุน พัทลุง ปัจจัยการมาฝากครรภ์ช้าของหญิงตั้งครรภ์ในเขตอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง
21 นางฉัตรกมล เจริญวิภาดา คลองท่อม กระบี่ การรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวาน ใน คลีนิคเบาหวาน โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่
22 นส.วัชรี น้อยผา รัตภูมิ  สงขลา การดูแลผู้ติดสารเสพติดของครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการชุมชนเข้มแข็งบำบัด
23 นส.จริยาพร แซ่ตัน  ถลาง ภูเก็ต พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอกอุดกั้นเรื้อรัง
24 สุกัลยณี สิงห์สัตย์ กุดจับ  อุดรธานี พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลกุดจับ
25 นางปฏิญญา จิตรักษ์  บึงกาฬ หนองคาย พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในวัยรุ่น  ต.บึงกาฬ
26 นส.ชนิดา รังสิทัตศุกุล  คำเขื่อนแก้ว ยโสธร แนวทางการการพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
27 นางจตุรภัทร มวยหมั่น  ไพรบึง ศรีสะเกษ การดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เหมาะสม โรงพยาบาลไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีษะเกษ
28 นางสุวิมล ควงสมัย วังสะพุง  เลย วิถีเพศผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส อ.วังสะพุง จ.เลย
29 นส.พิชญาภัสส์ ไพเราะ  วังน้ำเย็น สระแก้ว การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ใน PCU ตาหลังใน
30 นส.โสรญา สุดสาระ ดอนพุด  สระบุรี ประสบการณ์การดูแลตนเองต่อการควบคุมโรคเบาหวานในบริบท อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
31 นางกัญญาณัฐ บุญริ้ว  บ่อพลอย กาญจนบุรี แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบ่อพลอย
32 นางภารดี สนรักษา   ท่าม่วง กาญจนบุรี การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลในโรงพยาบาลท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรีนำสู่การการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
33 นางวันเพ็ญ วงษ์จินดา  บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.บางน้ำเปรี้ยว
34 นางสุจินดา อุไรวงศ์  รพร.ธาตุพนม นครพนม พฤติกรรมของหญิงวัยเจริญพันธ์ในตำบลฝั่งแดงต่อการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
35 นางเหลาทอง ยุทธศิลป์  นาจะหลวย อุบลราชธานี พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย
36 นส.แจ่ม กรกระโทก เสิงสาง  นครราชสีมา แนวทางที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน
37 นส.สุกัญญา ราชู  สูงเนิน นครราชสีมา ทำอย่างไรเยาวชนจึงจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
38 คุณศรีเวียง ถาวร สอง แพร่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคคไข้เลือดออก ตำบลบ้านหนุน  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
39 นางวาสนา สวนพุฒ สอง แพร่ การพัฒนาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสอง อำเภอสอง  จังหวัดแพร่
40 นางศิริวรรณ คำฝั้น สอง แพร่ การศึกษาเหตุปัจจัยที่ทำให้มีพฤติกรรมการดื่มสุราสุราของชุมชน ม. 4 ตำบลทับกลาง  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่
41 นางสาวสมฤดี แสนเตชะ ลอง แพร่ การพัฒนาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลลอง อำเภอลอง  จังหวัดแพร่
42 นางโสภี นาระกันทา ลอง แพร่ 
43 นางชมพร สีเงิน พาน เชียงราย แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลพาน
44 นางรำจวน เธียรเศวตตระกูล พาน เชียงราย 
45 นส.ณิชารีย์ ใจคำวัง แม่สาย เชียงราย แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแรงงานต่างด้าวโรงงานครีเอทีพ เจมส์แอนด์จิวเวอรรี่
46 นส.พัชรี วิลาชัย ดอกคำใต้ พะเยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพยายามฆ่าตัวตายของกลุ่มวัยทำงาน ตำบลทับลาน  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
47 นส.หทัยรัตน์ นิยมาศ ป่าแดด เชียงราย พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้าน   แม่พุง ตำบลป่าแดด  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย
48 นางนิตยา แก้วสอน เวียงแก่น เชียงราย พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชาวไทยลื้อ ต.ปอ     อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
49 นส.ดลหทัย ไชยเลิศ เชียงของ เชียงราย การพัฒนารูปแบบการให้บริการอนามัยมารดาในพื้นที่ชาวเขาเผ่าม้ง     ต.เวียง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
50 นางเยาวรัตน์ ทองโม้ บ้านโคก อุตรดิตถ์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลบ้านโคกและสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
51 นางสาวมนนัทธ จิตรบุญ บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
52 นายไวพจน์ คำแก้ว ตรอน อุตรดิตถ์ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดไข้หวัดนกอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐกับชุมชน บ้านฟากคลองตรอน ตำบลบ้านเก่า  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
53 นส.สุภาพร ชัยบู่  ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการกลับมานอนรักษาซ้ำในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
54 นางอำพร ศรีโยธา  สอ.ฝายหลวง อ.ลับแล อุตรดิตถ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สอ.ฝายหลวง  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์
55 นางเพ็ญสุดา  ปุรณมณีวิวัฒน์ สอ.บ้านคุ้ม อ.ลับแล อุตรดิตถ์ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหลังประสพภัยพิบัติน้ำท่วม โคลนถล่ม ในเขตตำบลชัยจุมพล  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์
56 นส.วัลลภา อินทชัยศรี  ศพช.แม่พูล อ..ลับแล อุตรดิตถ์ ประสบการณ์การจัดการความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตำบลแม่พูล อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์
57 นส.สุรางค์รัตน์  สุรงคบพิตร รพ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ วิถีการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่
58 นางสรัญญา พิจารณ์ รพ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ วิถีการดำเนินชีวิตของที่มีความดันโลหิตสูง ต. เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ต  จ. เชียงใหม่
59 นางพรทิพย์ คีรีแก้ว สันทราย เชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มหัตถการพื้นบ้านป่าขาม  ต. หนองหาร  อ. สันทราย  จ. เชียงใหม่
60 นส.ถนอมศรี อินทจักร์ สันทราย เชียงใหม่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวาน ที่คลีนิคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย
61 นส.วิกานดา ฟองเลา สันทราย เชียงใหม่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับโคเรสเตอรอล ของผู้ที่มีค่า BMI น้อยกว่า 25  ในคลินิกเบาหวานของ รพ. สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
62 นางอารีย์ ใจคำปัน สันทราย เชียงใหม่ พฤติกรรมและปัจจัยการการตั้งตั้งครรภ์ของหญิงวัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในตำบลหนองหาร  อ. สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
63 นส.อังคณา อาริยา สันทราย เชียงใหม่ วิถีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สัมพันธ์กับการดูแลสุข ภาพและทันตสุขภาพในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต. หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
64 นส.ชื่นกมล สุขดี สันกำแพง เชียงใหม่ บทบาทของญาติและการสนับสนุนทางสังคมในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับใน อ. สันกำแพง  จ. เชียงใหม่
65 นางสุภาทิพย์ เรือนแสน สันกำแพง เชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีในบริบท  ต.แช่ช้าง  อ. สันกำแพง      จ. เชียงใหม่
66 นส.วรางคณา บุญมา จอมทอง เชียงใหม่ ปัญหาและความต้องการในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลจอมทอง
67 นางฉันทิกา นามวงษา แม่แตง เชียงใหม่ พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานในเขตตำบลสันมหาพน  อ. แม่แตง  จ. เชียงใหม่
68 นางสมพร ตังควนิช แม่แตง เชียงใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง  ตำบลสันมหาพน
69 นางปานทิพย์ เจียรวัฒนกนก แม่แตง เชียงใหม่ พฤติกรรมการกินขนมของเด็ก อายุ 1-3 ปี  ในศูนย์เด็กเล็กธนากร  ต. ช่อแล  อ. แม่แตง  จ. เชียงใหม่
70 นางเฟื่องเดือน ชัยรัตนศิลป์ แม่วาง เชียงใหม่ วิถีการดูแลสุขภาพและการรับรู้เรื่องโรคของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลดอนเปา  อ. แม่วาง  จ. เชียงใหม่
71 นางโสภิญ หล้าดี แม่วาง เชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชุมชนกลางดง  อ. แม่วาง  จ. เชียงใหม่
72 นางปิยะพร ทาคำถา สันป่าตอง เชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรค  ในคลินิกวัณโรค  รพ. สันป่าตอง  อ. สันป่าตอง  จ. เชียงใหม่
73 นางจรรยา จินต์จิระนันท์ สันป่าตอง เชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานใน ม. 9 ต. ยุหวา อ. สันป่าตอง  จ. เชียงใหม่
74 นางวารุณี อินโองการ ลี้ ลำพูน การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทของครอบครัวและชุมชน
75 นางพรรณราย นาคนาค กงไกรลาศ สุโขทัย พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล
76 นางอมรรัตน์ สุกใส กงไกรลาศ สุโขทัย 
77 นางเกศราภรณ์ กักดีวงศ์ บ้านตาก ตาก การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร รพ.บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก
78 นส.เพชรา คงศรี บ้านตาก ตาก การดื่มสุราของเยาวชน อายุต่ำกว่า12ปี ต.บ้านตาก อ.บ้านตาก
79 นางพิมพ์ใจ  เตชะวัง แม่ทะ ลำปาง เงื่อนไขและบริบทชีวิตของผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่กลับมารักษาซ้ำในตึกผู้ป่วยใน รพ.แม่ทพ จ.ลำปาง
80 นส.เสาวนีย์ กุลเสวตร์ แม่ทะ ลำปาง 
81 อ.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ วพบ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ การประเมินผลการดำเนินงานต้านภัยยาเสพติดของแกนนำเยาวชน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
82 นางวิลาวัลย์ พนาโชติสกุล สตูล สตูล การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
83 นส.ผาสุข แก้วเจริญตา รพ.ลับแล อุตรดิตถ์ การจัดการความรู้งานวิจัยเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลับแล       อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน community nurseความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

อยากอ่านผลงานวิจัยของคุณ ปิยะพร ทาคำถา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรคในคลินิควัณโรค โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

supat
IP: xxx.26.250.146
เขียนเมื่อ 

สามารถติดต่อได้ที่เจ้าของผลงาน ตามที่อยู่ในชื่อเรื่องงานวิจัยเลยนะครับ

สุพัฒน์

IP: xxx.147.36.169
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยไม่ทราบจะติดต่ออย่างไร

supat
IP: xxx.26.251.203
เขียนเมื่อ 

สามารถติดต่อได้ที่ ตัวนักวิจัยตามที่อยู่ในชื่องานวิจัย หรือ www.thainurseclub.org

บึงกาฬ
IP: xxx.44.8.100
เขียนเมื่อ 

เป้นการวิจัยที่น่าสนใจมากๆครับ

คนบึงกาฬ

คำสำคัญ (Tags)

#ข่าวพยาบาล

หมายเลขบันทึก

53997

เขียน

10 Oct 2006 @ 10:33
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 20:34
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก