ก่อนนั้นวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับรู้  ร่วมถึงเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนในชุมชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   วิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชนและคนในชุมชนเป็นเจ้าของวิทยุชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง......ต่างจากในปัจจุบันที่วิทยุชุมชนกลายเป็นเครื่องมือสำหรับหาประโยชน์จากพวกนายทุนต่างๆ ทำให้วิทยุชุมชนส่วนใหญ่แค่มีชื่อว่าเป็น วิทยุ “ชุมชน” เท่านั้น หาได้เป็นของชุมชนโดยแท้จริงไม่..แต่ล้วนมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ทั้งสิ้น
 

             สคส. เห็นความสำคัญของวิทยุชุมชน...ที่ทำเพื่อชุมชนจริงๆ ......อ.วิจารณ์ จึงเสนอให้ดิฉันเป็นผู้เสาะหาวิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมที่ทำเพื่อชุมชน  เห็นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ..และต้องผลิตโดยชุมชน.ซึ่งไม่มีองค์กรหรือบุคคลใด ครอบงำหรืออยู่เบื้องหลังการผลิตวิทยุชุมชนนั้นๆ     เพื่อนำวิทยุชุมชนเหล่านั้นมา ลปรร. กัน โดยจะคัดสรรวิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมดีๆ สำหรับชุมชนทั่วประเทศจำนวน ๑๐ สถานี มา ลปรร. กันโดยใช้เครื่องมือ KM เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดเป็น CoP ของวิทยุชุมชนเพื่อชุมชนขึ้น   ซึ่งการจัดเวที ลปรร. นวัตกรรมวิทยุชุมชนนี้จะจัดขึ้นหลังจากที่ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว (หลังวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๔๙)

             ดังนั้นหากท่านใดพบเห็นหรือรู้จักวิทยุชุมชนที่มีนวัตกรรมดีๆ ที่มุ่งทำประโยชน์ให้ชุมชนแล้ว...กรุณาแนะนำหรือส่งข่าวมาให้ทราบด้วยนะคะ.........ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าคะ