<เล่าสู่กันฟัง>ครู กศน.ตำบลโนนข่า เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครู กศน.ปี 2556 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

     นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า (กศน.อำเภอพล) จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ปี 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า
กลุ่ม 38

ผอ.อภิญญา ลีบ่อน้อย ผอ.กศน.อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย วิทยากรพี่เลี้ยง
ประธาน    นายสุระพล สุทธิประภา กศน.ต.ท่าสองยาง จ.ตาก
รองประธาน  นายบุญยฤทธิ์ ธรรมชาติ กศน.อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นายสะแปอิง ตาเฮ กศน.อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิธีกร  นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ กศน.อ.พล จ.ขอนแก่น
น.ส.วิยะดา อินทร์ศรี กศน.บ้านม่วง จ.สกลนคร
ICT นางเบญจมาพร อินต๊ะนัย กศน.อ.เมืองน่าน จ.น่าน
น.ส.พรพิมล เยาวมาลย์ กศน.อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประสานงาน นางสิริกัญญา ไทวะกีรติ กศน.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
นางอทิติยา จรลี กศน.อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
         ประชาสัมพันธ์    น.ส.ดาวเรือง วันณี  กศน.อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  นางอทิตติยา จรลี   กศน.อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
     นันทนาการ  นายวิฑูรย์ วิเศษการกุล กศน.อ.แม่ระมาด จ.ตาก
                         นายเอกชัย  จันเติมต่อ  กศน.อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
พยาบาล/สวัสดิการ    น.ส.ดวงจันทร์  พวงเงิน  กศน.อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
                                นางครองสิน  กรุงริรันดร์  กศน.อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
น.ส.พรรณลักษณ์  แก้วฉวี กศน.อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
บันทึกการประชุม  น.ส.จอมขวัญ พูลสวัสดิ์   กศน.อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
น.ส.สุรารักษ์ เชยกลิ่น   กศน.อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เลขานุการ  น.ส.นูรุลฮูดา  ฉันทอภิชัย  กศน. จ.ปัตตานี
นางวารี ทิพฤาชา   กศน.อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.

บรรยายพิเศษ " การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"
กศน.อำเภอพล
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า
นายไพสิฐ แสนแก้ว หน.ครู กศน.ต.โคกสง่า
ส่งการบ้านวิทยากรพี่เลี้ยง

เตรียมความพร้อมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
ผอ.สุรศักดิ์ เพิ่มผล ผอ.สถาบันการศึกษาทางไกล  วิทยากร
การแสดงทีมวิทยากรพี่เลี้ยง                              

                                ผอ.อภิญญา ลีบ่อน้อย ผอ.กศน.อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย วิทยากรพี่เลี้ยง
                            
                              

                                 
                                                                                     การแสดงภาคใต้
                                 
                                                                               การแสดงภาคเหนือ

                                
                                                                                     การแสดงภาคกลาง
                                   
                                      
                                                                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)