บันทึกนี้ดิฉันต้องขออนุญาตท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  อาจารย์จันทวรรณ และสมาชิก Gotoknow ทุกท่านที่จะไม่ได้นำ Tacit Knowledge มาลปรร. (อีกครั้ง)  เพราะดิฉันหวังว่าท่านอาจารย์วิบูลย์ที่ต้องไปทำหน้าที่ที่แดนไกล (ประเทศมองโกเลีย) จะได้หาโอกาสเข้ามาอ่าน blog ตามที่ได้สัญญาไว้กับเรา  ดิฉันจึงขอใช้ Gotoknow เป็นช่องทางการสื่อสารเดียว (ส่งข่าวจากเมืองไทย) แจ้งให้ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้ทราบไปพร้อมๆ กันกับเราชาว Gotoknow นะคะ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของ  พล อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นากยกรัฐมนตรี  ดังมีรายนามต่อไปนี้

     1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
     2. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
         รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
     3. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
         รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     4. นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 
         รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     5. พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
     6. นายนิตย์ พิบูลสงคราม 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     7. นายสวนิต คงสิริ 
         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     8. นายสุวิทย์ ยอดมณี 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     9. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     10.นายธีระ สูตะบุตร 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     11.นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     12.พลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
     13.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
     14.นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     15.นายสิทธิชัย โภไคยอุดม          
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     16.นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
     17.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน     
     18.นายอารีย์ วงศ์อารยะ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     19.นายบัญญัติ จันทน์เสนะ 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
     20.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
     21.นายอภัย จันทนจุลกะ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
     22. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
     23. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     24. นายวิจิตร ศรีสอ้าน 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     25. นายมงคล ณ สงขลา 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
     26. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

(ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549)  ข้อมูลจาก http://www.mthai.com