วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ที่ สคส  จุดสำคัญของวันนี้ที่ได้รับคือ เป้าหมายในการเรียนรู้เพือ่จะไปประยุกย์ใช้กับงาน ภายในองค์กร เป็นงานที่รวมความคิดต่างๆ จัดเป้นวันแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งวัน   อาจาร์ย ประพนธ์ แนะนำว่าการจะไปจุดนั้นได้ เราต้องมีแผน หรือ กิจกรรมในกลุ่มย่อย เพื่อให้เป้นตัวขับ หรือ ตัวช่วยให้งานใหญ่ประสบผลสำเร้จ