นายชั่วได้ดำเนินการออกเช็คโดยระบุว่าจ่าย "สด" เสนอให้นายสบายซึ่งเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็ค เพื่อลงชื่อในเช็ค ปรากฎว่านายสบายไม่ได้ตรวจสอบรายการในเช็คว่าได้ระบุชื่อเจ้าหนี้หรือไม่และได้ลงชื่อในเช็คและเช็คมิได้ขีดคร่อมและไม่ได้ขีดฆ่า"หรือผู้ถือ"ออกเป็นเหตุให้นายชั่วนำเช็คดังกล่าวไปเบิกเงินและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ภายหลังนายสบายได้ติดตามถวงถามเงินจำนวนนี้จากนายชั่วมาชดใช้คืนให้แก่ทางราชการครบถ้วนแล้ว การกระทำของนายสบายเป็นการไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบของทางราชการตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โทษที่ได้รับคือภาคทัณฑ์(8/2545) ก็ขอบอกกล่าวเตือนผู้ที่จะลงชื่อในเช็คหรือ     หลักฐานใดๆ ก็ตาม    ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะจะไม่ได้เกิดเรื่องหวาดเสียวเช่นนี้อีก