แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์ คือ  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับระดับความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะของนักศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา 4. เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ปีการศึกษา 2555 จำนวน 201 คน
ผลการวิจัยพบว่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี

มีพฤติกรรมทางจริยธรรม อยู่ในระดับสูง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05

นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้แก่ เกรดเฉลี่ย ประสบการณ์การอ่านหนังสือธรรมะ และความรู้สึกในการอ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01

และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะ กับพฤติกรรมทางจริยธรรม มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ .05


คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ, พฤติกรรมทางจริยธรรม, หนังสือธรรม, พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, นักศึกษา
Abstract

The purposes of this research were to study The Relationship between Satisfaction of Dhammabook in Improve Learning Ability By Phra-ajahnMitsuoGavesako’s Project and Ethical Behaviors of  Students  of  Nakhon Pathom Rajabhat University.

The sample group are  201 Students . Level of statistical significance used in the analysis is 0.5.

  Major findings were as follows :

  1.The Satisfaction of  Dhamma book of Phra-ajahn Mitsuo Gavesako were at good level  and the Ethical  Behaviors was at high level at the 0.05 level.

  2.The Relationship between the Satisfaction of  Dhamma book  of Phra-ajahn Mitsuo Gavesako and Ethical  Behaviors were a positive correlation at the 0.01 level and 0.05 level.

Keyword :  Satisfaction , Ethical  Behaviors , Dhamma book, Phra-ajahn Mitsuo Gavesako,Studentอ่านแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ได้ที่นี่ค่ะ

http://www.gotoknow.org/blog/researchtest


หมายเลขบันทึก: 538489เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 11:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 20:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี