พระบรมราโชวาท ฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๖

พระบรมราโชวาท ฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๖


           สำนักงาน ก.พ. ได้จัดพิมพ์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการพลเรือนที่จะใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าราชการต่อไป มีดังนี้  :

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖)

           งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมือบและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสำเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง.

                                                                                        อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

                                                                                        วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษยมาศความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..