KM Workshop (2-3 ต.ค.49) : AAR 4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

นำตัวอย่างที่ดีจากคณะต่าง ๆ ไปปรับใช้กับคณะของเรา

         4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

- ปรับปรุงเก็บข้อมูลให้ดีขึ้น

- เก็บข้อมูลใหม่บางจุด

- นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งต่อไป

- พัฒนาระบบเก็บข้อมูลเพื่อรู้ QA

- พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวิชา

- มีเจ้าที่รับผิดชอบงาน

- พัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูล แบ่งงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา

- ไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

- จะไปหาทางวางแผนเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้น

- กลับไปปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงระบบเก็บข้อมูลของคณะ

- นำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาและการวิจัย

- ตั้งใจ

- ปรับปรุงการเก็บข้อมูล  การทำแผน

- แก้ไขข้อมูลและทำแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น

- ปรับกระบวนการในการทำ KM

- เก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ

- ทำ KM หน่วยงาน

- จัดทำแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของการประกันคุณภาพ ของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ มน. และ สมศ.

- ทำงานเป็น TEAM ร่วมกับคณะต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

- สรุปข้อประเด็นต่าง ๆ และจัดเก็บข้อมูลส่วนที่ขาดในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ออำนวยให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีหลักฐานอ้างอิงสามารถนำมาคำนวณและเน้นค่าคะแนนให้มากขึ้น

- ปรับปรุงระบบ / รูปแบบในการดำเนินการประกันคุณภาพของคณะ

- คงนำความรู้ กลับไปปรับปรุงในส่วนของการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อ Support ต่อแต่ละตัวบ่งชี้

- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะ

- นำตัวอย่างที่ดีจากคณะต่าง ๆ ไปปรับใช้กับคณะของเรา

- เตรียมข้อมูลใหม่

- จัดทำฐานข้อมูล

- นัดประชุมทั้ง 3 กลุ่มที่จะต้องประเมินร่วมกัน (ปรับกิจกรรมการดำเนินการใหม่)

- จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด และพร้อมใช้งาน

- ตั้งใจว่าจะกลับไปดูหลักฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ใหม่ และให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เช็คหลักฐานใหม่ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ

- แน่นอน มีการสร้างเครือข่ายเพื่อดำเนินงานต่อแล้ว

- ปรับใช้กับงานวิจัยที่ทำอยู่ ทำฐานข้อมูลเพิ่ม เก็บข้อมูลเพิ่มเพื่อให้ตรงกับเกณฑ์ สมศ., กพร.

- พัฒนางานวิจัยของคณะ โดยนำเทคนิคหรือวิธีการที่ดีของแต่ละคณะไปปรับใช้

- การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการคิดของ สมศ. ให้กับบุคลากรของคณะ

- ทบทวนการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อจะจัดประชุมที่หน่วยงาน

- พัฒนางานวิจัย และงานอื่น ๆ

- จัดทีมงานวิจัยของคณะฯ ที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง

- พัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ที่ยังทำได้ไม่ถึงจุดที่ประสงค์ให้ได้มาตรฐาน

- วางแผนและเตรียมการด้านข้อมูลประกันคุณภาพ

- การเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกตัวบ่งชี้

- นำเอาแนวคิดที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอของคณะต่าง ๆ  กับแนวทางในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไปเป็นแนวทางและปรับประยุกต์กับความเป็นไปได้ของคณะ เพื่อให้ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารงานวิจัยระดับคณะต่อไป

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#งานวิจัย#nukm#nuqa#qa#คุณภาพการศึกษา#workshop#ขอขอบคุณ#ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 53563, เขียน: 06 Oct 2006 @ 14:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)