KM Workshop (2-3 ต.ค.49) : AAR 1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิชาอื่น ๆ ในการพัฒนางานด้านวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และนำข้อดีของแต่ละคณะไปปรับใช้กับคณะของตัวเอง

         1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

- ได้รับความรู้

- สร้างความเข้าใจและวางแนวทางร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน

- เข้าใจระบบการประเมิน QA

- เข้าใจการทำ KM

- ได้ทราบทิศทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย

- ได้แนวทางการทำงานของแต่ละคณะที่นำเสนอ

- ได้ทราบถึงการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพของแต่ละคณะ

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมสัมมนา

- เข้าใจการทำประกันคุณภาพมากขึ้น

- จริง ๆ แล้วไม่ได้คาดหวังอะไรมาก เพราะคิดว่ามหาวิทยาลัยคงเพียงอยากได้ข้อมูลและอยากกระตุ้นให้คณะพัฒนาตนเองให้มากขึ้น แต่ที่คาดหวังจริง ๆ คือ งานประกันฯ จะรับฟังปัญหาเรื่องตัวชี้วัดแล้วเอาไปต่อรองกับ สมศ.

- ได้ความรู้และข้อเสนอแนะในการทำการประเมินเชิงคุณภาพ

- คาดว่าจะได้ความรู้ ความเข้าใจในการทำประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

- คาดหวังข้อคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อไปปรับของตนเองไม่ให้เป็นตัวฉุด

- ได้ทำกิจกรรม KM เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของคณะไปสู่การรับรองมาตรฐานโดย สมศ.

- ได้เรียนรู้การพิจารณาเกณฑ์และการให้คะแนนตามแบบของ สมศ.

- กระบวนการ/เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการทำ KM

- เรียนรู้กระบวนการประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ

- ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ มน.และ สมศ.

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถี KM

- ได้ทราบความหลากหลายของศาสตร์ที่ต่างจากของตนเอง

- คาดหวังเกณฑ์จะเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของศาสตร์

- คาดหวังว่าจะจับกลุ่มกับคณะต่าง ๆ เองได้

- แนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

- มุมมองใหม่ ๆ ข้อคิดในการดำเนินงานด้านวิจัย การประกันคุณภาพและ KM

- ไฟในการทำงาน

- หวังว่าการเข้าสัมมนาครั้งนี้ทำให้สามารถดูการทำ SAR ของแต่ละคณะและการตีความของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน

- ทราบแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและประกันฯ ของมหาวิทยาลัย

- จะทราบแนวทางที่ดีที่จะไปปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ คณะฯ

- จะได้พักผ่อนบ้าง

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงลึกของงานประกันว่า ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเค้าคิดอย่างไร หรือไม่คิดอย่างไร

- อยากทราบผลการประเมินที่ทางหน่วยประกันฯ มาจัดลำดับใหม่โดยปรับค่าน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุง และพัฒนาคณะตนเอง

- คิดว่าจะน่าเบื่อ

- ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการประกันคุณภาพและวิจัย

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิชาอื่น ๆ ในการพัฒนางานด้านวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และนำข้อดีของแต่ละคณะไปปรับใช้กับคณะของตัวเอง

- รับทราบการจัดทำ SAR ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นทิศทางเดียวกัน

- คาดหวังจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิจัยและประกันคุณภาพของแต่ละคณะและกลุ่มสาขาวิชา

- ความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานวิจัยและงานประกันคุณภาพ

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะที่ได้คะแนนแต่ละมาตรฐานมาก

- แต่ละกลุ่มสาขาแนะนำแนวทางในการพัฒนาคะแนนแต่ละมาตรฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนา

- คาดหวังได้ทิศทางชัดเจนในการปรับปรุง งานวิจัย งานด้านการประกันของคณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนอื่น ๆ

- ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและประกันคุณภาพของคณะ / วิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว

- การพัฒนางานวิจัย

- การเตรียมการรับการประเมิน

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานกับคณะอื่น ๆ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#งานวิจัย#nukm#nuqa#qa#คุณภาพการศึกษา#workshop#ขอขอบคุณ#ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 53558, เขียน: 06 Oct 2006 @ 13:42 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)