ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมกับ โครงการศูนย์พัฒนาบุคคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น เรื่อง "การควบคุมคุณภาพของภาพเอกซเรย์ รุ่นที่ 11" ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา