การเข้าร่วมโครงการ KM workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ทำให้ดิฉันมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิจัยของคณะ  สำหรับสิ่งที่น่าประทับใจจากโครงการ  คือเอกสารประกอบโครงการที่ดิฉันได้รับมานั้นมีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะทางผู้จัดได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพเอาไว้อย่างครบถ้วนและสวยงาม  อีกความรู้สึกหนึ่งที่น่าจดจำก็คือการได้เห็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ มาเข้าร่วมโครงการกันอย่างมากมาย  ทำให้มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่างยิ่ง นอกจากนี้ ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร ก็ยังได้แจ้งกับผู้เข้าร่วมโครงการว่าจะมีการจัด Workshop ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง