วันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมา ( 2-3 ตุลาคม) ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ KM workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก  จัดโดยสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ในวันแรกเน้นเรื่องการวิจัย     โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร) ได้มอบหมายให้คณบดีของทุกคณะนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิจัยตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านของมหาวิทยาลัย   มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิจัยของคณะ  ส่วนในวันที่สอง เป็นการทำ workshop  ตามกลุ่มสาขาวิชา เพื่อร่วมกันประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มสาขาวิชาของตัวเอง  ท่านคณบดีคณะสหเวชฯ  (รศ. มาลินี ธนารุณ) ท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน (ดร. สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย) และคุณสริตา เจริญทัศน์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านประกันคุณการศึกษาของคณะ อยู่ในกลุ่มที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการหาแนวทางพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนดิฉันและคุณสิริภัสน์ ศิระนุภาพ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย ได้อยู่อีกกลุ่ม โดยรวมอยู่กับรองคณบดีที่ดูแลด้านงานวิจัยของคณะอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้หัวข้อ การหาแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านวิจัย ซึ่งในการพูดคุยกันครั้งนี้ทำให้ดิฉันและผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ  เกิดความเข้าใจและตีความดัชนีชี้วัดแต่ละตัวให้ตรงกันมากขึ้น และยังทำให้ผลคะแนนการประเมินสูงขึ้นได้อีกด้วย  นอกจากนี้จากการที่มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีที่ดูแลด้านงานวิจัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพทำให้เรามีแนวคิดที่จะพัฒนาความร่วมมือ และทำงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อทำให้มาตรฐานด้านการวิจัยของคณะวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้มแข็งขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย