แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพายุในเขตร้อนชื้นของโลกhttp://www.solar.ifa.hawaii.edu/Tropical/tropical.html

 ทำให้เห็นภาพรวมของระบบภูมิอากาศโลก เกี่ยวข้องกับการเกษตรและในขณะเดียวกันการเกษตรต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพด้วยเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

 -------------------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช

เชียงใหม่, ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙