ดิน (Soil) เป็นหัวใจสำคัญต่อระบบการผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการปลูกพืช ดังนั้นเกษตรกรต้องทำความเข้าใจในเรื่องปัจจัยพื้นฐานของดิน ตลอดทั้งการบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธี ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชแต่ละชนิด และที่สำคัญจะจัดการอย่างไรให้ "ดินมีชีวิต"

ดินมีชีวิต (Life of soil)     คือ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ช่วยให้ดินมีพลัง ทำให้พืชเจริญงอกงาม สมบูรณ์ แข็งแรง ทนทาน ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบประณีตจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ดินมีชีวิต

  • แล้วดินท่านล่ะมีชีวิตหรือยัง ?

     

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

5 ตุลาคม 2549