ปีการศึกษา 2552 การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในคู่แปดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกตีคู่แปดก่อนเล่นระนาดเอก

mr.thankyou
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในคู่แปดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกตีคู่แปดก่อนเล่นระนาดเอก

           วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย เครื่องมือระนาดเอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินทักษะการตีคู่แปด และแบบประเมินผลพัฒนาการ

          ผลการวิจัย  ในการประเมินทักษะการตีคู่แปด เมื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการตีคู่แปดแล้ว  นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตีคู่แปดตามเกณฑ์การวัดต่าง ๆ ของครูได้ดีขึ้นเป็นลำดับ ในการประเมินผลพัฒนาการ ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ มีความแตกต่างทั้งก่อนฝึกตีคู่แปดและหลังฝึกตีคู่แปด โดยระหว่างสัปดาห์ที่ 1-3 (ก่อนฝึกตีคู่แปด) มีคะแนนเฉลี่ยการตีคู่แปด 3.36 คะแนน และสัปดาห์ที่ 4-6 (หลังฝึกตีคู่แปด) มีคะแนนเฉลี่ยการตีคู่แปด 5.47 คะแนน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานการวิจัยความเห็น (0)