วิลาวรรณ

วิลาวรรณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชำนาญการ
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
Usernamepookob
สมาชิกเลขที่85114
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ชื่อ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย อายุราชการ ๙ ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบล อ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๙๐๕๑๗๗ วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาตรี คบ. วิชาเอก ภาษาไทย จากสถาบันราชภัฎภูเก็ต วุฒิปริญญาโท ศษ.ม. วิชาเอก มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๕๒ สถานศึกษา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอ เมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กระบี่ ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๒ ขั้น๒๒,๔๖๐ บาท การรับราชการ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ย้ายมาโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ย้ายมาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน ผลงานดีเด่น - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากคุรุสภา - รางวัลครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม - รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕ จากคุรุสภา