การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  รายวิชาสุขศึกษา 

 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย   นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์  2555

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  ที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อชุดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  ระบบประสาทและระบบ

ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.94/83.75 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.67 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.50  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.04 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80  ปรากฏว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา

เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรู้  ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญญา ลือพงศ์พัฒนะความเห็น (0)