การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้  รายวิชาสุขศึกษา 
 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ผู้วิจัย   นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์  2555

บทคัดย่อ

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 

การเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษา  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง   

ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.56/83.42 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.50  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากเรียนรู้โดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย   คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.47 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ปรากฏว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้

รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และนักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญญา ลือพงศ์พัฒนะความเห็น (0)