การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดการเรียนรู้  เพื่อส่งเริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์

 เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย   นางภัทรภร  พัฒนชยากร

หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์  2554

บทคัดย่อ

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้  รายวิชา

ประวัติศาสตร์  เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และดัชนี

ประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 

เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูลที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 67คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์  เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 6 ชุดการเรียน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์  เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ 

รายวิชาประวัติศาสตร์  เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า

1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์  เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/84.19 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนดไว้และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.73 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ83.73 เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเฉลี่ย ร้อยละ 80 ปรากฏว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อชุดการเรียนรู้  รายวิชา

ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  ด้วยชุดการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญญา ลือพงศ์พัฒนะความเห็น (0)