การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา

  เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้วิจัย  นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์  2555

บทคัดย่อ

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม  เกณฑ์ที่กำหนด  80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและ

ครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.75 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.50  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนน  ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.20 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ปรากฏว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ชีวิตและครอบครัว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญญา ลือพงศ์พัฒนะความเห็น (0)