การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา 

 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย  นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์  2554

บทคัดย่อ

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัย  ในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1โยธินนุกูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัย  ในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 6 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  สุขศึกษา เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1.   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง 

ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/81.83 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนด และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.63 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 0.50  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังจากเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนน ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.47 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ปรากฏว่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

3.   ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

รายวิชาสุขศึกษา  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และนักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญญา ลือพงศ์พัฒนะความเห็น (0)