บันทึกล่าสุดของชุมชนคนชุดเขียวคือ AAR ผลการดำเนินงานของห้องผ่าตัดปีงบประมาณ 2549 คลิกที่นี่ และในท้ายบันทึกดิฉันได้ทิ้งท้าย...อุบเอาไว้เกี่ยวกับนโยบายหรือแผนงานประจำปี 2550

 

...และนั่นคือที่มาของบันทึกนี้ คือ BAR : ห้องผ่าตัดปี 2550 ฝันที่อยากได้และต้องไปให้ถึง ซึ่งนโยบายหรือแผนงานประจำปีจะบ่งบอกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องผ่าตัดต้องปฏิบัติให้ได้ตามแผนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันด้วย ซึ่งสิ่งที่ดิฉันวาดฝัดและหวังอยากจะให้เป็นในปี 2550 มีดังนี้

 

1. มีการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ หรือ Best Practice อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยที่เจ้าหน้าที่ต้องมีความสุขในการทำงาน ไม่เครียด ไม่ลำบากใจ และไม่ถือว่านอกเหนือจากงานประจำ

 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ในทีมนำทางคลินิคมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจาก แบบ F2F แล้วก็มีแบบ B2B โดยอาศัยเทคโนโลยีทางสารสนเทศ เช่น

  • ทาง Intranet ของสถาบัน ฯ
  • Website http://www.bamras.org 
  • Weblog ของ Gotoknow

 

3. มีระบบการจัดเก็บคลังความรู้ที่ดีจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

 

4.  มีการบริหารข้อมูลทั้งการจัดเก็บและวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อลดการบันทึกด้วยมือและกระดาษ

 

5. มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพจนเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

 

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้และเชี่ยวชาญและเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่อง

  • เทคนิคการส่งเครื่องมือผ่าตัดแบบไม่สัมผัสของมีคม (Non-touch Technic)
  • หลักการป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานแบบ Standard Precautions

 

7. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ผลิตงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

 

8. มีแผนการจัดซื้อทรัพยากร และการเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีการทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมคุ้มค่า

 

9. สิ่งที่สำคัญคือ บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข ดัชนีความสุขต้อง > ร้อยละ 80

 

BAR คือ บาร์ โอ๊ะ..โอ๊ะ .!! ..ขอประทานโทษ.... BAR คือ Before Action Review ตามความเข้าใจของดิฉัน หมายถึง สิ่งที่เราต้องการ หรือ การที่เราคาดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนลงมือกระทำกิจกรรมนั้น ซึ่งภาพฝันหรือสิ่งที่ห้องผ่าตัดต้องการจะให้เกิดในปี 2550 นั้นจะเป็นภาพจริงได้ก็ต้องอาศัย

  • ความตั้งใจ ลงมือปฏิบัติ
  • การร่วมมือ ร่วมใจ
  • ความรักในองค์กร
  • และความรักใคร่ กลมเกลียว หรือถ้าจะไม่ให้ตกยุคก็ต้องใช้คำว่า การสมานฉันท์ (ไม่ใช่การทะเลาะกะฉัน) ระหว่างชุมชนคนชุดเขียวด้วยกัน

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของสถาบันเพียงอย่งเดียวแต่การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยการมองผู้ป่วยเป็นผู้ที่ป่วยและต้องการเยียวยาจากเราต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด