หลัก Dimostrazione

         ในหนังสือ  " How to think like Leonardo Davinci"   ที่ว่าด้วย  Dimostrazione  หลักปฏิบัติ  ข้อที่  2    ของ   Leonardo Davinci   นั้น  ได้กล่าวถึงการใช้หลัก  Dimostrazione สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง  และคุณครู โดยเขาได้ตั้งคำถามให้คิดว่า 

-  คุณจะเลี้ยงดูลูก หรือสอนศิษย์ให้เป็นคนที่รู้จักคิดด้วยตัวเขาเอง  ให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาด  และความพยายามในการเผชิญกับความยากลำบากได้อย่างไร ?

- สิ่งสำคัญหนึ่งในการอบรมเลี้ยงดูลูกหรือสอนศิษย์ของคุณ คือ  การเสริมสร้างความไว้วางใจในตนเองและความสามารถของตน

- คุณสามารถเสริมสร้างให้ลูกหรือศิษย์ของคุณมีความเชื่อมั่นโดยแนะนำให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

- แบ่งงานหนักๆ  ยากๆ  ให้ออกเป็นงานเล็กๆ  ง่ายๆ  เพื่อให้ลูกหรือศิษย์ได้พบกับความสำเร็จเล็กๆ  น้อยๆ  หลายๆ  ครั้ง (เป็น series)  ดีกว่าที่จะให้เขาประสบความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียว

- ไม่มีอะไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของลูกหรือศิษย์ได้ดีเท่ากับการให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไข

- ให้ลูกหรือศิษย์ของคุณได้รู้ว่า  คุณรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นอยู่มากกว่าที่เขากระทำ

- เพิ่มเติมความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับสนับสนุนเขาอย่างกระตือรือร้น

- ปลอบประโลมลูกหรือศิษย์ของคุณด้วยวลี เช่น  ลูก/นักเรียนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ลูกตั้งใจไว้ได้  พ่อแม่/ครูเชื่อมั่นในตัวลูก/นักเรียน  และ  พ่อแม่/ครูรู้ว่า ลูกสามารถทำมันได้

- นำความผิดพลาดมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้  เมื่อลูกหรือศิษย์ของคุณทำอะไรล้มเหลว

- ให้ feedback กับลูกหรือศิษย์ของคุณด้วยความนุ่มนวล ตามความเป็นจริง และให้กำลังใจหรือสนับสนุนเขาอย่างกระตือรือร้น

- ปัญหาอย่างหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับ  การยอมรับนับถือตัวเอง  (self-esteem) คือ มันทำให้เกิดความสับสนระหว่างความรักแบบไม่มีเงื่อนไขกับการให้ feedback กับลูกหรือศิษย์ของคุณด้วยความไม่ตรงกับความเป็นจริง

- ให้บอกลูกหรือศิษย์ของคุณถึงการกระทำที่เป็นผลดีหรือถูกต้อง ถ้ามันไม่ทำให้การยอมรับนับถือตัวเองของลูกหรือศิษย์ลดน้อยลงหรือด้อยค่าลงไป

- การให้ feedback กับลูกหรือศิษย์ของคุณตามความเป็นจริง  จะทำให้ลูกหรือศิษย์ของคุณอยู่ในสภาพความเป็นจริงและสื่อสารให้เห็นถึงการเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเขา

         พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ