สืบเนื่องจากการเข้าประชุมสรุปรายงานการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่16 ได้รับแจกหนังสือจากมูลนิธิรักษ์ไทย ชื่อเรื่อง" ผู้หญิง(อย่างฉัน)มีสิทธิเช่นกัน" เขียนโดยคุณสุทธิดา มะลิแก้ว  ในเนื้อหาของหนังสือนั้นก็จะพูดถึงบทบาทและสิทธิของผู้หญิงไทย รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เป็นกรอบทำให้ผู้หญิงต้องอยู่ในขอบเขตจำกัด และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เมื่ออ่านแล้วก็ยิ่งมองเห็นภาพ ที่ผู้หญิงติดเชื้อในแง่มุมต่างๆเป็นอย่างดี  

เล่าแล้วยังไม่เห็นภาพ ดิฉันมีหนังสือให้ยืมอ่านคะ มีอยู่แค่ 2 เล่ม ใครสนใจติดต่อยืมได้นะคะ

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง