สิ่งที่คาดหวัง....

อยากให้สำนักงานใช้ Blog เป็นและสามารถมาประยุกต์ใช้ร่ามกับงานได้อย่างเต็มที่

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง....

1.เจ้าหน้าที่สำนักงานพยายามเรียนรู้การใช้ Blog ให้เป็นกันทุกคน

2. มีการนำ KM มาใช้ร่วมกับการประชุมสำนักงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม หรือประชุม มาเสนอให้รับทราบว่า ขณะนี้เรากำลังจะทำอะไรกันบ้าง

3. งานธุรการ นำตารางการใช้ห้องประชุมมาประยุกต์ใช้ใน www  ได้อย่างน่าชื่นชม http://www.ahs.nu.ac.th/vcalendar/index.asp

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง....

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ....

1. การประชุมจะไม่เกิดถ้าบุคลากรของสำนักงานไม่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมของสำนักงาน

2. อยากให้นำเสนอความรู้ใหม่ๆ มาเล่าสู้กันฟังเรื่อยๆ