สิ่งที่คาดหวัง...

กิจกรรม 5 ส. ช่วยให้สร้างความรู้สึกที่ดีในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักความสะอาด สร้างความร่วมมือกันในการทำงาน ทำให้คณะฯมีบรรยากาศน่าทำงานมากขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง...

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย อย่างมีความสุข

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง...

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. น่าจะจัดกิจกรรมเป็นการประกวดเฉพาะบุคคลด้วย

2. จัดการประกวดแบบ 3 ฤดู แล้วนำผลคะแนนแต่ละรอบมารวมอีกครั้ง หนึ่ง

3. ไม่น่าจัดกิจกรรมวันสุดท้ายของการปิดงบประมาณพอดี เพราะไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้เต็มที่