AAR KM Workshop ครั้งที่ 1
      ในระหว่างวันที่ 2-3 ต.ค.49 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต

เป้าหมายในการเข้าร่วมเสวนาของดิฉัน
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้น
สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รับทราบแนวทางการพัฒนางานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน
- ได้รับทราบแนวทางและวิธีการคิดตามเกณฑ์ของ สมศ.ใหม่เพื่อรองรับการประเมินรอบ 2

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากกิจกรรมครั้งนี้
- อยากให้คณะจัดอบรมฯ ในลักษณะนี้เพื่อให้ความรู้ด้านวิจัยและการประกันคุณภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมายจากกิจกรรมครั้งนี้  
- ได้รับฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวนมาก
- ได้รู้จักเพื่อนร่วมการดำเนินงานด้านประกันเป็นจำนวนมาก