หลักสูตรนักถักทอชุมชน


หลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

มีโอกาสไปร่วมงานโครงการอบรม “หลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว” เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมา

จุดเด่น ของการสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ คือ เป็นการร่วมมือกันของ 3 องค์กร คือ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาชุมชน และเยาวชนมายาวนาน,สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นอยู่แล้ว และมูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ,การถอดบทเรียน และการวิจัย ที่จะสามารถสนับสนุนให้การพัฒนาหลักสูตรฯ มีความเหมาะสม และดียิ่งขึ้น ความพิเศษ อีกประการหนึ่ง คือ นอกจาก 3 องค์กรที่ลงนามร่วมกันแล้ว ยังมีอีก 18 องค์กร อาทิ องค์กรเครือข่ายของ สสส. ,สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และอีกหลายองค์กร ที่ร่วมเป็นภาคียุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละองค์กรล้วนมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะในการพัฒนาเยาวชน เฉพาะด้าน อันจะช่วยหนุนเสริมเติมเต็มการทำงาน ในพื้นที่ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการจัดอบรม “หลักสูตรนักถักทอชุมชน : เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 1 ที่ได้ค้นพบว่า ชุมชนท้องถิ่นนั้น มี “ทุนทางสังคม” ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เยาวชน อยู่มากมาย แต่ขาด “กลไกการจัดการ” ที่ดี ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ และเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นนั้น บุคคลากรที่รับผิดชอบ ยังคงขาด ความรู้ ความเข้าใจ และขาดทักษะในการจัดการ จึงทำให้การทำงานที่ผ่านมาเป็นไปในรูปของกิจกรรมที่ขาดความต่อเนื่อง สรส. จึงได้นำประสบการณ์ องค์ความรู้ ที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ถอดบทเรียน พัฒนาเป็นหลักสูตร “นักถักทอชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ครอบครัว”

หัวใจหลักของโครงการ คือ การสนับสนุนให้พื้นที่” ลุกขึ้นมาเป็น “เจ้าภาพ” ในการวางเป้าหมาย และดำเนินการพัฒนาเด็ก เยาวชน ด้วยตัวเอง เพราะเป็นผู้ที่รู้ดีว่า “ทุกข์” และ “ทุน” ของชุมชนคืออะไร อยากเห็นเยาวชนของตนเองพัฒนาไปในทิศทางใด ที่สำคัญ คือ เมื่อผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ ก็จะสามารถพัฒนางาน สานต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนักถักทอชุมชนฯ ต่างจากหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลากรที่เป็นอยู่ คือ เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฏี และการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง  โดย สรส.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (coach) ทำหน้าที่จัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ รู้จัก เข้าใจชุมชน ของตนเอง สร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้ เพื่อให้คนในท้องถิ่นลุกขึ้นมาร่วมคิด ร่วมทำ ซึ่งในส่วนของการเรียนรู้จากการทำงานจริง ที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตรฯ สรส.จะทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดข้อคิด ความรู้ และแรงจูงใจ  ทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังการขับเคลื่อนงานในชุมชน  และติดตามนิเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติ จนสัมผัสผล เห็นคุณค่าของความรู้ และการทำงานในมุมมองใหม่ ขณะเดียวกันทีมงาน อปท. จะได้รู้จักภาคีซึ่งหมายถึงทุนภายนอกที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และเมื่อถึงจังหวะที่เขาอยากจะได้องค์ความรู้ ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งดีๆ จากทุนภายนอกไปใช้เป็นเครื่องมือยกระดับการทำงานได้

และเป็นที่น่ายินดีเพราะมี มี อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นแรกนี้ถึง 17 อบต. ซึ่งจะเรียนรู้ไปบนโจทย์ของตนเอง ถือเป็นมิติใหม่ของการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานของบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย น่าติดตามจริงๆ ค่ะ

คราวหน้าจะนำแง่มุม ความคิดดีๆ จากวงเสวนา บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ ในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านมาฝากกันค่ะ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถักทอชุมชน สร้างสรรค์ชุมชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข .....ดีมากเลยนะคะ .... ความสุขเป็นตัวชี้วัด (KPI).....ความเข้มแข็งทางสังคม ... ได้อย่างหนึ่งนะคะ