การครองตน

บุษยมาศ
การครองตน

         

            ถ้าพูดถึงการคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นแล้ว องค์ประกอบที่ทางคณะกรรมการจะพิจารณานั้น ได้แก่ การครองตน การครองคนและการครองงานตลอดรวมถึงผลงานดีเด่นที่เคยได้รับในเวลาที่ผ่านมา...การที่ภาครัฐจะคัดเลือกใครสักคนเป็นข้าราชการดีเด่นได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่ดีเด่นจริง ๆ ดังนี้

การครองตน  หมายถึง  การมีความประพฤติและการปฏิบัติส่วนตัว ประกอบไปด้วยคุณธรรม ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ดังนี้

            ๑ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

               ๑.๑ มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

               ๑.๒ มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จด้วยตนเอง

               ๑.๓ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค

               ๑.๔ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น

            ๒. การประหยัดและเก็บออม

                ๒.๑ รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ

                ๒.๒ รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด

                ๒.๓ รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว

                ๒.๔ รู้จักดูแล บำรุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

            ๓. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

                ๓.๑ เป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้

                ๓.๒ ประพฤติและปฏิบัติตน อันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป

                ๓.๓ เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

                ๓.๔ เป็นผู้ตรงต่อเวลา

            ๔. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา

                 ๔.๑ ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข

                 ๔.๒ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

                 ๔.๓ มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

                 ๔.๔ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป

             ๕. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

                 ๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล

                 ๕.๒ เข้าร่วมในศาสนกิจและทำนุบำรุงศาสนา

                 ๕.๓ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น

                 ๕.๔ มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตรปกติ เป็นต้น

              ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องของการครองตน ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของภาครัฐในแต่ละปี ซึ่งผู้ที่จะได้รับจะได้รับเกียรติบัตรของข้าราชการดีเด่น พร้อมกับครุฑทองคำ อันเป็นเกียรติประวัติเชิดชูเกียรติต่อตนเองและวงศ์ตระกูล เพราะเป็นการพรรณาคุณความดีที่ได้กระทำต่อการทำงานรับราชการ สำหรับผู้เขียนเองนั้น ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพร้อมที่จะทำดีและประพฤติดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวมตลอดชีวิตของการรับราชการ...การเป็นคนดี นั้นทำไม่ยาก...ว่าแต่คน ๆ นั้น จะประพฤติและนำไปปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเอง...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษยมาศ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ข้าราชการดีเด่น#การครองตน#บุษยมาศ

หมายเลขบันทึก: 531750, เขียน: 31 Mar 2013 @ 11:04 (), แก้ไข: 31 Mar 2013 @ 11:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบทความดีๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ tuknarak