การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร

สวัสดีค่ะ  สำหรับวันนี้ขอนำเสนอการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร คือ  เทศบาลตำบลทอนหงส์  ค่ะ

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กร

            เทศบาลตำบลทอนหงส์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้

           1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  เทศบาลตำบลทอนหงส์มีการประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  20  กระบวนงาน  เช่น  ลดขั้นตอนงานการชำระภาษี  จากระยะเวลาเดิม  5  นาที/ราย  ลดเหลือ  3  นาที/ราย  ลดขั้นตอนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  จากระยะเวลาเดิม  10  วัน/ราย  ลดหลือ  5  วัน/ราย

          2. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) :  เทศบาลตำบลทอนหงส์มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  เช่น 
กิจกรรมการดำเนินงาน  ความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในต่อนายอำเภอพรหมคีรี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และ    ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกปีงบประมาณ

          3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) :ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  เทศบาลตำบลทอนหงส์ได้ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และมีโครงการบริการประชาชนเวลาช่วงพักเที่ยงทุกวัน

          4. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) :  เทศบาลตำบลทอนหงส์ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารบ้านเมืองที่ดีจากจังหวัดทุกปีงบประมาณ  ซึ่งผลการตรวจประเมินทุกด้านจะต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดอย่างน้อยร้อยละ  60 

          5. เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
  เทศบาลตำบลทอนหงส์ได้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  1. เว็บไซต์ของเทศบาล  (www.thonhongciti.go.th)  2. เสียงตามสาย  3. สถานีวิทยุ       4.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  โดยเทศบาลตำบลทอนหงส์มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ  ของเทศบาล เช่น  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง  สัญญาโครงการต่าง
  แผนสามปี  แผนโครงสร้างการปฏิบัติงาน  นโยบายของนายกเทศมนตรี  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ฯลฯ 

          6.หลักนิติธรรม (Rule of Law) :ในการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลทอนหงส์ใช้อำนาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  และปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

          7.ความเสมอภาค (Equity) : ในการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลทอนหงส์ยึดหลักความเสมอภาคให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ

          8. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) : เทศบาลตำบลทอนหงส์ปฏิบัติงานเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีการติดตั้งตู้แสดงความคิดเห็นในเขตเทศบาลทั้ง  7  ชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาล จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดปิดตู้และนำความเห็นของประชาชนเสนอต่อคณะผู้บริหาร  นอกจากรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว เทศบาลยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการต่างๆ  ของเทศบาล  เช่น  คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ  และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกสมัยประชุม

          9. การกระจายอำนาจ (Decentralization) : เทศบาลตำบลทอนหงส์ยึดหลักการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน  โดยปฏิบัติงานตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา  งานด้านการบริหารจะเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารนำโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด  และจะมีการมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบโดยตรง  เช่น  กองช่าง  กองการศึกษา กองสาธารณสุข ฝ่ายข้าราชการจะมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
งานบางด้านจะมีการถ่ายโอนภารกิจให้กับหน่วยงานอื่น  เช่น  งานกองสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมสุขภาพถ่ายโอนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคา

          10. คุณธรรม/จริยธรรม(Morality/ Ethic) : เทศบาลตำบลทอนหงส์ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศีลธรรม  คุณธรรม  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมโดยมีการจัดทำโครงการเข้าวัดฟังธรรม  เดือนละ 1  ครั้ง  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลได้ร่วมกันเข้าวัดฟังธรรมเดือนละ  1  ครั้ง  หมุนเวียนวัดในเขตเทศบาลตำบลทอนหงส์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักจัดการนวัตกรรมความเห็น (0)