ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

       คุณธรรม (Moral / Virtue) และ จริยธรรม (Ethical) เป็นกลไกเพื่อการควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับพฤติกรรมของคนแต่ละคนในองค์กร ส่งเสริมให้ประพฤติชอบ (ทำดี มีประสิทธิภาพ)

       ส่วนธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นกลไกเพื่อการควบคุม โครงสร้างของหน่วยงาน ระบบการบริหาร และกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับการปฎิบัติงาน (Operation) ของคนทั้งหมดในองค์กร เป็นการลดการทุจริตประพฤติมิชอบ (ไม่ละเมิดกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ)  (จรวยพร ธรณินทร์, ออนไลน์)

       ดังนั้นทั้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเดียวกัน คือ นำไปสู่การลดความสูญเสีย ขจัดความรั่วไหล ป้องกันการทุจริต การประพฤติและดำเนินการที่มิชอบเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนอง สุจริต ซื่อตรง และเที่ยงธรรม เมื่อนำมาใช้ในการบริหารงานที่จะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น

ที่มา : จรวยพร ธรณินทร์. การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538970394&Ntype=6  (วันที่สืบค้นข้อมูล : 29 มีนาคม 2556).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักจัดการนวัตกรรมความเห็น (0)