โรงพยาบาลหนองจิก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : เลขที่เอกสาร :NJ-WI-NUR-ADM-๐๐๒ หน้า :
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล แก้ไขครั้งที่ :
หน่วยงาน : กลุ่มการพยาบาล วันที่ประกาศใช้ : ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผู้จัดทำ คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล ผู้ทบทวน ( นางสาวจิตติมาอรุณรัตนา ) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ผู้อนุมัติ ( นายอนุชิตวังทอง ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจิก
วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหารการพยาบาล

แนวทางปฏิบัติ
คุณวุฒิ และการอบรมเฉพาะทาง ประสบการณ์
๑. ปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาเอก

๒. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

๑. ครองตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อย่างน้อย ๓ ปี


๒. ครองตำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าคลินิกพิเศษในกลุ่มการพยาบาลอย่างน้อย ๓ ปี

๓. ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านบริหารการพยาบาล หรือ การบริหารทั่วไป ๓. ผ่านการเป็นคณะกรรมการคุณภาพการพยาบาล

๔. ผ่านการเป็นคณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล หรือ คณะกรรมการอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
๑. มีความสามารถในการรับนโยบายและถ่ายทอดพันธกิจ ปรัชญานโยบายเป้า หมายวัตถุประสงค์ ของโรงพยาบาลและของวิชาชีพไปสู่การปฏิบัติ
๒. มีภาวะผู้นำและนำพาองค์กรพยาบาลสู่การพัฒนาวิชาชีพ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๔. มีความสามารถในระบบสารสนเทศ ๕. มีความสามารถในการสื่อสาร ๖. ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลคณะกรรมการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล