สพฐ.ได้จัดเตรียมเอกสารและตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้แบบครบวงจรให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้ใช้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหา ลดการบ้าน และลดเวลาเรียนในห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีเวลาหาความรู้ และทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้มากขึ้น โดยครูแต่ละระดับชั้นทำการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และนักเรียนได้ทำชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดประจำหน่วยการเรียนรู้เพียงชิ้นเดียว   สำนักวิชาการอบรมให้ไปแล้ว ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ครับ รายละเีอียดการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ผมได้แนบไฟล์ให้ดาวโหลดที่นี่แล้วครับวิธีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ20มีค56.docx