ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้อื่นมีดีจึงบอกกัน

[email protected]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุคลากรดีเด่น

บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

กลุ่ม  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 / ลูกจ้างประจำ

   พนักงานมหาวิทยาลัย

   พนักงานราชการ

ตอนที่ ๑

ก.  ประวัติส่วนตัว

๑.  ชื่อ นายณัฐพงษ์  ชื่อสกุล พรดอนก่อ

๒.  เลขประจำตัวประชาชน  ๓๔๔๐๖๐๐๗๒๓๗๙๙  

๓.  เกิดวันที่ ๒๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘   อายุ ๔๗ ปี

๔.  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร  จากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

๕.  สถานที่ทำงานในปัจจุบัน  งาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข.  ประวัติการทำงาน

๑.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

๒.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ ๒  อัตราค่าจ้าง ๒๒,๙๘๐ บาท

๓.  ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับนับย้อนหลัง ๓ ปี  

ปีงบประมาณ

ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง

๒๕๕๓

           สำเร็จการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร GPA ๓.๗๘ สามารถนำหลักการวิธีวิจัยมาประกอบในการทำงานทดลองวิจัยและแนะนำนักศึกษาได้ดี

           นำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานวิจัยมหาวิทยาลัยระดับชาติครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๓ เรื่องประสิทธิภาพน้ำส้มควันไม้จากไม้ต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและป้องกันกำจัดศัตรูผักคะน้า

๒๕๕๔

           กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเป็นวิทยากรบรรยายหลักกสิกรรมธรรมชาติ และวิทยากรประจำฐานเรียนรู้แม่พระธรณี จำนวนเกษตรกร ๑๙ รุ่น  รวม ๒,๐๐๔ คน

           มีผลงานวิจัยร่วมกับ ดร สาคร สร้อยสังวาลย์ เสนอในงานวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับซีโอไลท์ในการผลิตข้าวประทุมธานี ๑

๒๕๕๕

           งานสนับสนุนการเรียนสอนในรายวิชาการปลูกพืชเพื่องานอดิเรกด้านหลักการขยายพันธุ์พืชเรื่อง การตอนกิ่ง การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่งและการเสริมรากพืช นักศึกษากลุ่มวิชาเลือกเสรี และฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพภายในนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ด้านอินทรีย์ชีวภาพตามหลักสูตรปี ๒๕๕๕

           อุทิศตนบวชเป็นพุทธมามกะ ๙ วัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา

ตอนที่ ๒

  ค.ประพฤติปฏิบัติตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงานโดยเพิ่มเติมได้ความเหมาะสม

            ๑. การครองตน ในการครองตนได้นำหลักธรรม มาใช้ประพฤติปฏิบัติตนโดยการมีสติในการทำงานเพื่อให้เกิดปัญญา การมีหิริโอตัปปะเกรงกลัวในการทำความผิดโดยมิชอบ ปฏิบัติงานขยันหมั่นเพียร   มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองตั้งใจทำงานจนประสบผลสำเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ มีความพอเพียงในตนเองประหยัดอดออม รักษาทรัพย์สินของทางราชการ  มีระเบียบวินัยเคารบกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป  ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ ทำบุญมอบทุนสมทบเพื่อสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่องค์กรในบางโอกาส และเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญๆอย่างสม่ำเสมอ

            ๒. การครองคน สามารถประสานความสัมพันธ์ และประสานความเข้าใจที่ดีกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี โดยนำหลักพรหมวิหาร ๔ การมีเมตตาปรารถนาดี กรุณาเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตายินดีกับผู้อื่นที่ได้ดี อุเบกขาการวางเฉยอันควร และสร้างความยึดเหนี่ยวจิตใจกับผู้อื่นโดยผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล นำสังคหวัตถุ ๔ มาใช้กับองค์กรและบุคคลทั่วไป มีทานโดยเสียสระ ปิยวาจาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อัตถจริยาสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และมีสมานัตตาทำตนเสมอต้นเสมอปลายแก่องค์กรเพื่อนร่วมงาน ประสานสร้างความสามัคคีแบบมีส่วนร่วมทั้งงานในองค์กรและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

            ๓. การครองงาน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ อดทน มุมานะ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าประสงค์หรือแผนที่วางไว้โดยอาศัยหลัก อิทธิบาท ๔ มีฉันทะปฏิบัติงานที่มอบหมายด้วยใจรักในงานทุกๆงาน วิริยะมีความเพียรพยายามเพื่อให้งานสำเร็จไปด้วยดี จิตตะเอาใจใส่ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งงานที่ปฏิบัติหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  และวิมังสาใช้ปัญญาเพื่อทำงานอย่างมีเหตุมีผลให้งานบรรลุสำเร็จอย่างดีที่เป็นรูปธรรม

  ง. ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ 

            ผลงานดีเด่นปี ๒๕๕๔ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเป็นวิทยากรบรรยายหลักกสิกรรมธรรมชาติ และวิทยากรประจำฐานเรียนรู้แม่พระธรณี จำนวนเกษตรกร ๑๙ รุ่น  รวม ๒,๐๐๔ คน และผลงานวิจัยร่วมกับ  ดร สาคร  สร้อยสังวาลย์ เสนอในงานวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับซีโอไลท์ในการผลิตข้าวประทุมธานี ๑

   (ลงชื่อ)  เจ้าของประวัติ

  

 (นายณัฐพงษ์ พรดอนก่อ)

  ตำแหน่งพนังงานการเกษตร

  -/ กันยายน /๒๕๕๕


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมคนดีค่ะ