AAR ผลการดำเนินงานของห้องผ่าตัดปีงบประมาณ 2549


"สวัสดีปีใหม่ทุกคน"

 

สิ้นคำทักทายของดิฉัน คนชุมชนคนชุดเขียวทำหน้าตาเหลอหลา ๆ พิกล คงนึกในใจว่าวันนี้หัวหน้าห้องผ่าตัดเพี้ยนซะแหล่ว... เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย...วันนี้วันที่ 2 ตุลาตม 2549 นะจ๊ะ ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคม ซะหน่อย แต่พอดิฉันเฉลยบอกว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่ 2550 ต่างหาก ทุกคนเลยพากันร้อง...อ๋อ.!!...ใช่จริงด้วย...

สิ้นปีงบประมาณ 2549 แล้วดิฉันจึงอยากจะทำ AAR สรุปผลการดำเนินงานของห้องผ่าตัดว่าปีงบประมาณ 2549 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549 ที่ผ่านมาหยก ๆ นั้นเราได้มีผลงานอะไรบ้าง จึงขอเชิญทุกท่านติดตามได้ ณ บัดนี้....

 • จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดมีทั้งสิ้น 2,398 ราย
 • ระยะเวลาที่ให้บริการพยาบาลผ่าตัดรวมทั้งสิ้น 292,371 นาที
 • คิดเป็นระยะเวลาเฉลี่ยทางการพยาบาลผ่าตัด 121.92 นาที ต่อราย
 • รายรับของห้องผ่าตัด ณ สิ้นสิงหาคม 2549 คิดเป็นเงินจำนวน 14,524,184 บาท
 • รายจ่าย เดือนตุลาคม 2548 - 31 สิงหาคม 2549 มีดังนี้

         1. วัสดุและเครื่องมือแพทย์             =   3,026,269.87 บาท

          2. วัสดุสิ้นเปลือง                            =      160,685.18 บาท

          3. ยอดเบิกจากคลังยา                    =      582,615.78 บาท

          4. รายการซ่อมเครื่องมือแพทย์      =      355,037      บาท

          5. รายการซ่อมครุภัณฑ์                  =       513,577     บาท

          6. รวมรายจ่าย                                =   4,138,184.83 บาท

 

มุมมองผู้รับบริการ

1 มีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการผ่าตัดทั้งสิ้น 5 โครงการถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ได้แก่

     1.1 โครงการสอนผู้ป่วยนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเป็นรายกลุ่มในโรคเกี่ยวกับ

 • เอ็นและข้อ
 • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 • การตัดต่อมน้ำเหลืองเพื่อตรวจวินิจฉัยในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • รวมทั้งสิ้น 120 ราย มีความพึงพอใจในการบริการคิดเป็นร้อยละ 95

     1.2 โครงการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการผ่าตัดทำได้ร้อยละ 95  

     1.3 โครงการให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยที่มารับบริกรผ่าตัด ญาติมีความพึงพอใจร้อยละ 80

     1.4 การจัดทำคู่มือและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด จัดทำทั้งสิ้น 17 โรค

     1.5 การจัดบอร์ดให้ความรู้ด้านโรค,สุขศึกษาต่าง ๆ จัดทำทุกเดือน

2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ยังทำได้ไม่ค่อยดีนักมีการรายงานความเสี่ยงน้อย และยังไม่ได้วิเคราะห์ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป ดังเช่น

     2.1 จำนวนความเสี่ยงที่รายงานทั้งสิ้น  92 ครั้ง

     2.2 จำนวนครั้งที่ทำการทบทวนผู้ป่วยขณะดูแลหรือเกิดเหตุการณ์สำคัญทั้งสิ้น 14 ครั้ง ได้แก่  

 • ทบทวนกิจกรรมที่ 1 คือการทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลัก  C3THER 12 ครั้ง
 • ทบทวนกิจกรรมที่ 8 การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญจำนวน 2 ครั้ง

      2.3 โครงการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ ผิดตำแหน่ง เป็น CNPG 1 เรื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติได้ดีทำให้อัตราการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ ผิดตำแหน่ง = 0

3. การพัฒนาโครงสร้างของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักการปราศจากเชื้อ

    3.1 มีระบบบำรุงรักษาระบบการกรองอากาศตามระยะ

    3.2 มีการตรวจสอบระบบการจัดการอากาศของห้องผ่าตัดโดยการเพาะเชื้อ

    3.3 มีการปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือให้ถูกต้องตามหลักการห้องปราศจากเชื้อมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างดี

    3.4 มีระบบการตรวจสอบการจัดเก็บและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ

    3.5 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดน้อยกว่าร้อยละ 2

 มุมมองผู้ให้บริการ

4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

    4.1 มีแผนการส่งเจ้าหน้าที่อบรม / ประชุมเกี่ยวกับการพยาบาลผ่าตัดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัดทุกปี สำหรับปีนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดครบ 100 เปอร์เซ็นต์

     4.2 ส่งเจ้าหน้าที่อบรมวิจัยเพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยได้ สำหรับปีนี้ได้ส่งคุณประยูรเข้ารับการอบรมเพิ่มทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS

5. บุคลากรปลอดภัยขณะปฏิบัติงานเช่น อัตรายจากรังสี แก๊ส และอุบัติเหตุต่าง ๆ

    โครงการติดตามเฝ้าระวังอัตรายจาการได้รับรังสีโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าผ่าตัดและมีการใช้รังสีจากเครื่อง C-ARM ให้ติด tag เพื่อดูปริมาณรังสีที่ได้รับและตรวจเช็คทุกเดือน ผลเจ้าหน้าที่ได้รับปริมาณรังสีไม่เกินจากที่กำหนด

 

มุมมองขององค์กร

6. การผลิตงานวิจัย

    6.1 มีโครงการ R2R คือการทำงานควบคู่กับงานวิจัยในเรื่อง "ผลของ 2 P เพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน" เก็บข้อมูลแล้วสรุปผลแล้วกำลังจะดำเนินการนำเสนอในงาน "มหกรรมคุณภาพของสถาบันฯ"

    6.2 มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น

 • ผลของการ Count together เพื่อป้องกันเครื่องมือผ่าตัดสูญหาย
 • นวตกรรมจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ตะแกรงใส่แฟ้มผู้ป่วยผ่าตัด, ออกซิเจนเคลื่อนที่, การประยุกต์ใช้ผ้าก๊อสแทน Webril เพื่อความประหยัด

 

7. งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

     7.1 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเทคนิคการส่งเครื่องมือผ่าตัดแบบไม่สัมผัส (Non-touch Technic) และหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบสากล (Standard Precautions)  แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ

     7.2 เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบสากล (Standard Precautions) แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

 • ผู้รับทุนจาก WHO ในหลักสูตร "Regional Training of Trainers on Nursing and Midwifery Management in HIV/AIDS Prevention, Care and Support"
 • Boromrajonnani Colledge of  Nursing, Chang Wat Nonthaburi ในหลักสูตร " HIV/AIDS Prevention and Holistic Care"

     7.3 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (KM)แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการจับภาพเรื่องการจัดการความรู้จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และ เจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน HA จากประเทศบังคลาเทศ

8. การทบทวนการใช้ทรัพยากร

หน่วยงานมีแผนการจัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์ประจำปี ซึ่งในปี 2549 นี้มีการจัดซื้อทำได้ตามแผน มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการจัดซื้ออยู่นอกแผนบ้างซึ่งในปี 2550 จะมีการทบทวนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกว่านี้ 

 

โดยสรุปผลการปฏิบัติงานของห้องผ่าตัดสามารถปฏิบัติได้ตามแผนพัฒนาคุณภาพประจำปี 2549  ถึงร้อยละ 85Yes! ซึ่งดิฉันต้องขอปรบมือGreatให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไดช่วยกันพัฒนางานจนได้ตามเป้าหมาย

แต่ดิฉันก็ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าปีหน้า 2550 นี้เราจะทำตามเป้าหมายได้ถึงร้อยละ 95 ซึ่งนโยบาย/แผนปี 2550 ของชุมชนคนชุดเขียวจะมีรายละเอียดอย่างไรก็โปรดติดตามใน BAR นโยบาย/แผนปฏิบัติงาน 2550 ต่อไปนะคะ

หมายเลขบันทึก: 53042เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2006 00:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:34 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

เข้ามาอ่านด้วยความชื่นชมค่ะ ขยันจังเลย

รวดเร็วปานกามนิตหนุ่มจริงๆๆ   พี่อ้อมขอผลงานประจำปี 2549  ด้วยน่ะจ๊ะ  ไม่ทราบได้รับหนังสือเวียนหรือยัง  ด้านปริมาณส่งทุกเดือนแล้วไม่ต้อง  ขอด้านคุณภาพจ๊ะ

ขอชื่นชมอีกคน เก่งจริงๆค่ะ วันนี้อย่าลืมไปลปรร.เรื่องรูปแบบ ตลาดนัด KM ร่วมกับคณะกม. QCนะคะ 14.00น.ที่ชัชลินา 5 ค่ะ

 • ขอบคุณคุณเมตตามาก ๆ ค่ะ
 • ผลงานยอดเยี่ยมที่เห็นมาจากความขยัน อดทน และการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ชุมชนคนชุดเขียว 22 ชีวิต ทั้งนี้ก็เพื่อองค์กร คือ สถาบันบำราศนราดูรค่ะ
 • "ผู้ที่ขยัน อดทน ผลงานย่อมปรากฏให้เห็น"
 • พี่อ้อมคะ
 • เล็กยังไม่ได้หนังสือเวียนค่ะ แต่ผลงานคุณภาพจะส่งให้ในเร็ววันเจ้าค่ะ
 • ขอบคุณพี่ปิ่งอีกคน
 • ไปประชุมมาแล้วปีนี้งานมหกรรมคุณภาพและตลาดนัดความรุ้ท่าทางจะสนุกมาก เพราะคุณหมอหน่อยฟิตน่าดู เห็นว่าจะขยายเป็นตอนบ่าย 4 วัน ตั้งแต่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 49 นี้ กิจกรรมก็มีน่าสนใจเยอะมากค่ะ
 • อ้อ..ฝากให้ทุกคนช่วยคิดชื่อเก๋ ๆ ให้ด้วยนะคะ Theme ของงานเน้นการพัฒนาคุณภาพ และ KM
 • คิดดี ๆ มีรางวัลน้า...
พี่อ้อมเวียนหนังสือไปแล้วน่ะจ๊ะ  สงสัยยังอยู่ที่หัวหน้ากลุ่มงาน  ขอบคุณน้องเล็กคนเก่งมาก  ที่จะรีบส่งรายงานปี 2549
 • รีบส่งให้เร็วที่สุดหมายถึงสิ้นเดือนนี้นะคะพี่อ้อม Yes!
ตามมาชมและดมความหอมหวานของงานคุณภาพที่หนูเล็กและทีมได้เสนอค่ะ     ขอบคุณทุกๆคนค่ะ
 • เรียนท่านผ.อ. 
 • ผลงานคุณภาพทั้งหลายเกิดจากทีมงานที่ดี มีความรักในองค์กรค่ะ
 • ต้องช่วยกันสร้างคุณภาพของงานเพื่อที่จะหวังว่าในการประเมิน HA ปีหน้าสถาบันเราจะได้รับการรับรองต่อค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท