พอดีเพื่อนมีการบ้านที่สงสัยและสอบถามมาเกี่ยวกับข้อสอบในวิชา

พัฒนาทฤษฎีการพยาบาล

ดังนี้

ข้อ 1 จงประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลที่ท่านคิดว่าเหมาะสม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 2 ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายอย่างไร จงให้ความหมายของแนวคิดหลักทั้ง 3 ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมระบุการประยุกต์สู่การส่งเสริมสุขภาพครอบครัวให้เข้มแข็ง

ก็ได้แนะนำให้เพื่อนส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายเน้นด้านใดด้านหนึ่งจะทำได้ง่าย