ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4193 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4193
สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
- มวยไทย มวยสากลสมัครเล่น
- รักบี้ฟุตบอล
- ลีลาศและกระบี่กระบอง
- บาสเกตบอล
- แฮนด์บอล
- สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
- วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
- กายวิภาคและสรีรวิทยา
- สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมปริญญานิพนธ์
3. งานบริหารหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. งานบริการวิชาการ
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.3 ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. งานวิจัย
6. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. งานอื่นๆ ที่คณะ และ/หรือ ภาควิชา มอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5000 ต่อ 2511, 2520 หรือ 0 2649 5769

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kengkasem : Ph.D. Blogความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พี่นู๋จบครุศาสตร์ เอกพละศึกษาโดยตรงหลักสูตร 5 ปี แต่แค่ปริญญาตรี :(

(เสียดาย)