เหลืออีก  10  วัน  งาน HR Northeast Forum 2006  ที่มข.จัดร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  ณ  โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด ขอนแก่น  กำหนดการประกอบด้วยการบรรยายและอภิปรายวิชาการด้านบริหารงานบุคคลและการพัฒนาองค์กรโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นแกนในการขับเคลื่อน  หัวข้อสำคัญประกอบด้วย

 1. บทบาทของ HR ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 2. Blueprint for Change 
 3. Strategic HR Planning and HR Scorecard
 4. Organizational Performance Through Compensation and Benefit
 5. OD
 6. KM และ LO
 7. Competency Based Management

โดยวิทยากรดังนี้

 1. ผศ.ปัณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา
 2. คุณบดินทร์  วิจารณ์
 3. คุณศิริลักษณ์  เมฆสังข์
 4. ศ.ดร.ชาติชาย  ณ  เชียงใหม่
 5. ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมย์
 6. คุณฉัตรพงษ์  วงษ์สุข
 7. คุณบุปผาวดี  โอวรารินทร์
 8. ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี
 9. คุณไพบูลย์   ธรรมสถิตย์มั่น   เป็นต้น

สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่  http://www.pmat.or.th  หรือ  ได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น Tel/Fax 043-202892   ผู้ลงทะเบียนเรียนตอนนี้ได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิกวารสารการบริหารคน 1 ปี  ฟรี  เฉพาะงานนี้เท่านั้น