1. คุณภาพของการศึกษาระดับพื้นฐานโดยรวมต่ำลง
          2. ละเลยคุณค่าของการเรียนเชิงทักษะวิชาชีพ - อาชีวศึกษา
          3. มีแรงผลักดันให้ผู้จบ ม.6 ทุกคนเข้าเรียนอุดมศึกษา เกิดบัณฑิตคุณภาพต่ำ
          4. เกิดบัณฑิตศึกษาแบบสถาบันหวังเงิน   ผู้เรียนหวังกระดาษเป็นเป้าหมายหลัก
          5. วัฒนธรรม สวยงามที่เปลือกไร้แก่น ระบาด

วิจารณ์   พานิช
24 ก.ย. 49
วันมหิดล