ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย) ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่" โดยได้เรียนเชิญ ดร.สุรวงศ์  วัฒนกุล  มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "ครูดีเพราะมีพระพุทธศาสนา"

งานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโซน ซี อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)

ภายในงานมีของที่ระลึกแจก และมีรถรับส่ง สนใจติดตอบสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ พระบำรุง  ปญฺญาพโล  เบอรโทรศัพท์  ๐๘-๐๒๑๐-๔๐๖๖ หรือ

ที่ พระพรชัย  วรปญฺโญ    เบอร์โทรศัพท์  ๐๘-๗๑๑๐-๐๙๙๔ หรือ

    พระคมแสง  กนฺตสิริ    เบอร์โทรศัพท์  ๐๘-๗๓๓๙-๓๓๗๙ หรือ

    พระอำนาจ  อตฺถกาโม เบอร์โทรศัพท์  ๐๘-๖๕๔๖-๕๓๔๓

สถานที่: อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/893/203/original_20130319144158.pdf?1363678918

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/893/204/original_20130319144201.jpg?1363678918

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For phrabamrungความเห็น (3)

เป็นกิจกรรมที่ดีมากน่าสนใจ อยากจะไปร่วมแต่ติดภาระกิจ ขออนุโมทนา

เป็นกิจกรรมที่ดีมากน่าสนใจ อยากจะไปร่วมแต่ติดภาระกิจ ขออนุโมทนา

เป็นกิจกรรมที่ดีมากน่าสนใจ อยากจะไปร่วมแต่ติดภาระกิจ ขออนุโมทนา