การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ

เสาวณีย์
การประชุมกลุ่มสาระ

             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้รับนโยบายจากโรงเรียนให้จัดการประชุมครูในกลุ่มสาระฯ เพื่อแลกเปลี่ยน สู่การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งกลุ่มสาระสังคมฯ ได้จัดการประชุม ๓ ครั้ง คือ                 
             ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ ส.ค.๒๕๔๙

                          

              ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการสอนสังคมที่ประสบผลสำเร็จ

                       

          ครูแต่ละคนต่างก็มีเทคนิคที่แตกต่างกัน คือ

 ครูธิดา           เน้นการจัดควบคุมชั้นเรียน ให้นักเรียนเป็นระเบียบ
 ครูจีรวรรณ     เน้นการมีคุณธรรม มีอารมณ์ดี
 ครูรุ่ง              เน้นการมีวินัย มีความรับผิดชอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 ครูเสาวลักษณ์ เน้นทางสายกลาง สอนอย่างอารมณ์ดี
ครูศรีเรือง      เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกและรับฟังผู้อื่น
 ครูภิญโญ       เน้นการเรียนอย่างมีความสุขมีความรู้
 ครูชูศรี           เน้นให้นักเรียนมีหลักการคิดแบบพุทธศาสนา ใช้พุทธศาสนสุภาษิต
 ครูนุชนาถ      เน้นการใช้หลักธรรมเปรียบเทียบ
 ครูสุพัฒนี       เน้นการใช้สื่อการเรียนที่นักเรียนสนใจ เช่นรูปภาพ 
 ครูเบญจพร     เน้นการพัฒนาทักษะในการคิด ตามใจผู้เรียน
 ครูจริยา          เน้นการช่วยเหลือนักเรียน เหมือนพ่อแม่
 ครูสายใจ        เน้นฝึกให้นักเรียนมีมารยาท ระหว่างเรียนต้องเป็นระเบียบ
 ครูเสาวณีย์      เน้นการผ่อนผันตามความสามารถเด็ก ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 ครูสุชาดา      เน้นการเรียนตามความสามารถและความต้องการของนักเรียน

การประชุมครั้งที่ ๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ(วันที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๔๗)
           ที่ประชุมนำความคิดของครูแต่ละคนจากเทคนิคการสอนสังคมที่ตนประสบความสำเร็จจากการประชุมครั้งที่ ๑ มาหาเกณฑ์จัดระดับคุณภาพ โดยออกตัวอย่าง ๓ ข้อมาจัดทำ

            เมื่อหาเกณฑ์ได้แล้ว ทุกคนประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับใด แล้วเอาเกณฑ์มาพัฒนาตนเอง <p>             ถ้าอยู่ที่ระดับ ๑    ก็ต้องพัฒนาไปสู่ระดับ ๒,๓,๔,๕,๖,
             ถ้าอยู่ที่ระดับ ๒    ก็ต้องพัฒนาไปสู่ระดับ ๓,๔,๕</p><p>            แต่ละคนต้องพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ ๕ คือ ดีเยี่ยม  ถ้าคนใดอยู่ที่ระดับดีเยี่ยมแล้ว ก็ต้องถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มสาระอื่น ๆ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประชุมปฏิบัติการ

คำสำคัญ (Tags)#แนะนำกลุ่มสาระ

หมายเลขบันทึก: 52802, เขียน: 01 Oct 2006 @ 10:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)