ใช้Blogชุมชน ลปรร.เรื่ององค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน อย่างลัดสั้น

เข้าBlogชุมชนเพียงBlogเดียวก็สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากBlogเครือข่ายได้ทั้งหมด

แนะนำชุมชน องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน http://gotoknow.org/kmfc

เป็นBlogของเครือข่ายผู้สนใจงานพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการภาคประชาชนทั้งระดับปฏิบัติการและนโยบาย ตอนนี้มีสมาชิกBlogจำนวน 6 Blog  คือ

1.http://gotoknow.org/theera เป็นของblogคือต๋อม-นักพัฒนาเอกชนที่มากับพระ สนใจและเกาะติดงานพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เป็นพื้นที่ศึกษาการจัดการความรู้เครือข่ายสัจจะ ต.เขาสมิง จ.ตราด

2.http://gotoknow.org/km-karo1เป็นBlogของงานจัดการความรู้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน     ต.กะหรอจ.นครศรีธรรมราช

3.http://gotoknow.org/beerthai และ http://gotoknow.org/nmintra เป็นBlogของอ.เบียร์และอ.เอกเพื่อบอกเล่าประสบการณ์งานจัดการความรู้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.ในคลองบาง  ปลากดจ.สมุทรปราการ

4.http://gotoknow.org/kmm-p และ http://gotoknow.org/km4fc เป็นBlogของหน่วยประสานงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนโดยการสนับสนุนของศตจ.และสกว.

นอกจาก 6 Blogนี้แล้ว ชุมชนได้เชิญชวน Blog ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน(เท่าที่ทราบ)เข้าร่วมชุมชนด้วย คือ
1.http://gotoknow.org/cddchumphon   Blogของสนง.พัฒนาชุมชนจ.ชุมพร
2.http://gotoknow.org/korsornor-chumphon Blogของ.กศน.จ.ชุมพร
3.http://gotoknow.org/km-lampang Blogของงานวิจัยจัดการความรู้เครือข่ายสวัสดิการ      วันละ 1บาทจ.ลำปาง
4.http://gotoknow.org/amphun Blogนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมสช.เกี่ยวข้องกับนโยบายจัดสวัสดิการภาคประชาชน
5.http://gotoknow.org/suwatana  Blogของพี่สุวัฒนา สศค. ก.คลัง สนใจระบบการออมเพื่อชราภาพโดยใช้กลไกของภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินการหลัก

การเข้าร่วมชุมชนจะช่วยให้การเรียนรู้ผ่านBlogของผู้สนใจในเรื่องใกล้เคียงกันมีความรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถเข้าBlogชุมชนเพียงBlogเดียวก็สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากBlogเครือข่ายได้   ทั้งหมด
เชิญชวนผู้สนใจ ลปรร.ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ในBloghttp://gotoknow.org/kmfc
เพื่อให้gotoknowของดร.จันทวรรณเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)