การให้โควตาหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา2549

การให้โควตาหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา2549

!!!!!สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 077-549238  !!!!!!

     ในปีการศึกษา  2549  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ได้จัดทำโครงการสำรวจความจำนงของนักศึกษาที่ประสงค์เรียน ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2549 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจะรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรือ อวท. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร  ในระบบโควตาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
     2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีกิจกรรมและเรียนดี
     3. เพื่อเป็นการประหยัด
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  จึงจัดสรรโควตาให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ โดยให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนักศึกษาเรียนอยู่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัตรดังนี้
     1. มีผลการศึกษาเฉลี่ยในหลักสูตร  (ปวส./ปวท./อวท.)        จนถึงสิ้นภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา2548 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (3 ภาคเรียน) สำหรับผู้มีผลการเรียนดี
     2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยในหลักสูตร  (ปวส./ปวท./อวท.)        จนถึงสิ้นภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา2548 ไม่ต่ำกว่า 2.25 (3 ภาคเรียน) สำหรับผู้มีกิจกรรมดีเด่น เช่นดนตรี กีฬา และเป็นบุตร-ธิดาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และสมาคมชมรมต่างๆ รวมทั้งโควตาในนาม อบต. อบจ. ในพื้นที่นั้น
     3. มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดี
     4. มีสุขภาพแข็งแรง
     5. มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  การให้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2549
     โดยให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโควตาของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตาไปยัง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร  ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 ภายในวันที่ 20  พฤศจิกายน  2548  พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ คือ
     1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (เอกสารหมายเลขที่ 1)
     2. เอกสารแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ในระดับ ปวส. ปวท. อวท. ที่มีผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548  ซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
    3.  รายละเอียดวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2548 (โปรดกรอกลงด้านหลังเอกสารหมายเลข 1)
    4.  หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมส่งธนาณัติหรือเงินสด (เอกสารหมายเลข 3) ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกประมาณไม่เกิน 11,000 บาท
        หมายเหตุ         
        อนึ่ง นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
        การพิจารณาจัดสรรโควตา
       1. มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อรับโควตา  ตามเอกสารประกอบข้างต้น
       2. หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ  มหาวิทยาลัยฯ จะตัดสิทธิ์และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้หนึ่งผู้ใดมาทดแทนแต่จะส่งเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าคืนให้ 7,000 คืนให้ตามที่ท่านได้จ่ายจริง
       3. มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาให้ทราบภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2548
       4. มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวและส่งเอกสารแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับการจัดสรรโควตาทราบ ตามภูมิลำเนาที่ระบุไว้ในใบสมัคร (ที่บ้าน) ภายในเดือน เมษายน 2549
       5. ในกรณีที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร แต่ยังไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรอีก ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนั้น


***ปล. สำหรับหลักสูตร 4 ปี ขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงมาเกินกว่าแผนถึง 5 เท่า ตอนนี้ก็เหลือ 2 ปี ก็รีบๆแจ้งความจำนงมาเยอะๆเลยนะคะ

 

โดย      ตรีชฎา  สุวรรณโน
            งานบริการประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#-#ชุมพร#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#ข่าวสารชุนชนฯ#ประกาศ#ข่าว

หมายเลขบันทึก: 5276, เขียน: 12 Oct 2005 @ 09:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)