10 คุณลักษณะ ครูพันธ์ใหม่    
          
             1.  ต้องเข้าใจแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครู  เครื่องมือที่จะใช้แสวงหาความรู้  โครงสร้างของสาขาที่ตนเองสอน  สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เนื้อหาวิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
 
             2.  เข้าใจในเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก  สร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางปัญญา  สังคม  และพัฒนาการส่วนบุคคล   
             3.  เข้าใจความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็ก  สามารถสร้างสรรค์โอกาสจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปปกระยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่หลากหลายได้
           
             4.  เข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน  เพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ
           
             5.  เข้าใจในตัวเด็กแต่ละคน  สร้างแรงจูงใจและใช้พฤติกรรมกลุ่มมาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์  มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้
           
            6.  รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดผล  สามารถใช้อากัปกิริยาท่าทีและเทคนิควิธีสื่อความหมายที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม  รู้จักแสวงหาความรู้
          
            7.  รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  ความต้องการของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตร
          
            8.  เข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อประเมินผู้เรียนในการพัฒนาการทางสติปัญญา  สังคม และร่างกายอย่างต่อเนื่อง
            
           9.  ต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน  รู้จักประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งหาโอกาสสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพตน
           
           10.  ต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก