ความเห็น 650253

10 คุณลักษณะ "ครูพันธ์ใหม่"

วิไลพร
IP: xxx.147.52.39
เขียนเมื่อ 

นายเยี่ยมมาก

ความคิดดี แถมเผื่อแผ่ให้ครูพันธ์ใหม่คนอื่น ๆ รู้ด้วย ยอดเยี่ยมเลย

เราสัญญา ปฏิบัติให้ได้ตามคุณลักษณะที่นายวางไว้