คณะศึกษานิเทศก์ สพท.นครราชสีมา เขต 1 ได้จัดประชุมสรุปการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ณ เขื่อนลำนารอง  อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2549 นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยการเล่าประสบการณ์การทำงานที่ประสบผลสำเร็จของตัวแทนแต่ละกลุ่มงาน และช่วยกันเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์จัดกลุ่มความรู้ ทำให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาการจัดการองค์ความรู้สำหรับตนเองเพื่อประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาให้กับครูและโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างมั่นใจ