ตลาดนัดงานวิจัย(กิจกรรม KM)ที่สตรีนนทบุรี

มีโรงเรียนในเครือข่ายมาร่วมเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย ร่วม 170 เรื่อง
       วันที่ 28 ก.ย. C0Ps วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นแกนนำเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ที่โรงเรียนนนทบุรี โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายมาร่วมเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย ร่วม 170 เรื่อง โดยเป็นของครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี 120 เรื่อง และโรงเรียนอื่นอีกร่วม 50 เรื่อง
       รูปแบบการจัดตลาดนัดงานวิจัย มี 3 รูปแบบ คือ
    1)การจัดแสดงเอกสารผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมในลักษณะนิทรรศการ
    2)การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางสื่อคอมพิวเตอร์ (สามารถ copy ได้) และ
    3)การนำเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุมสัมมนา โดยใช้สื่อ Powerpoint และเอกสารบทคัดย่อประกอบการนำเสนอ
     สำหรับการเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุมมีผู้นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 20 คน โดยเชิญให้ ผมและ อ.กิตติ(ศน.) มาเป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย มีผู้ให้ความสนใจทั้งผู้บริหารและครูมากพอสมควร ผมขอเล่าถึงผลงานวิจัยของบางท่านที่นำเสนอโดยย่อดังนี้
    น.ส.วรรณพรรณ ตุลยาพร ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี วิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และค่านิยมเรื่องเพศศึกษาโดยใช้ชุดศูนย์การเรียนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเพศศึกษา ใน ชั้น ม.1” นวัตกรรมที่ได้คือชุดศูนย์การเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสนใจเรียนบทเรียนเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
    ผอ.วันวิสาข์ ไวทย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดโคนอน วิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้น 2 โดยวิธีอบรม” ผลการวิจัย ได้คู่มือที่มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะสูงขึ้น 3 ด้าน คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และจริยวัตรตามแบบไทย
   นางสมพร อัครธีรานนท์ ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ วิจัยเรื่อง “การใช้พืชน้ำในการบำบัดน้ำเสียในคลองมะขามโพรง” เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ ได้รับทุนจาก สกว. ผลการวิจัยพบว่า น้ำดีขึ้น หลังจากบำบัดโดยใช้พืชลอยน้ำ และมีค่า BOD อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นผู้วิจัยได้นำองค์ความรู้มาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนการสอน ทำชุดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    นางฐิติยา กวีภัทรนนท์ ครูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ วิจัยเรื่อง “ความเข้าใจและจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียน” ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น นักเรียนหญิงมีจิตสำนึกสูงกว่านักเรียนชาย และนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลายมีจิตสำนึกฯไม่แตกต่างกัน นายสุทิน โมบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วิจัยเรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณและตรวจสอบการหาค่าผลคูณเมตริก” ผลงานวิจัย ได้โปรแกรมMatrix Project ที่นักเรียนสามารถใช้ตรวจสอบคำตอบได้ทันที ฝึกทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์และการประเมินได้ด้วยตนเอง นางสุภาพร ขมหวาน ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมเจตคติการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ป.4” ผลนักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานมากขึ้น
    นางเตือนใจ ดำรงรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาตามแนวปฎิรูปการเรียนรู้ ระดับ ม.6” โดยทำกับห้องนักเรียนมีผลการเรียนอ่อน โดยทำแผนแบบบูรณาการ ผลปรากฎว่านักเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะกระบวนการทำงาน และด้านเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
   นางแววยูง สุขสถิตย์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแหล่งเรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำ” ซึ่งเป็นผลงานในลักณะของวิจัยและพัฒนา ได้นวัตกรรมคือชุดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
   นางจงกลนี เขียวหวาน ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องลำดับเลขคณิตของนักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ” ผลทำให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน เข้าใจบทเรียนและมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
     นอกจากนี้ยังมีครูโรงเรียนสตรีนนทบุรีนำเสนอผลงานในตอนบ่ายเพิ่มเติมอีก 12 คน นับเป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้แก่กันโดยไม่หวงวิชา ซึ่งเราตกลงกันว่าจะนำบทคัดย่อของผลงานวิจัยที่มานำเสนอทั้งนิทรรศการและในห้องสัมมนามาจัดรวมเล่มเผยแพร่กันต่อไป และปีต่อๆไปเราจะขยายแนวคิดเรื่องการวิจัยไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
   ขอชื่นชม รองฯผ่องใส ถาวรจักร์ ซึ่งแม้จะเกษียณในปีนี้(เหลืออีกวันเดียว)แต่ได้สร้างรากฐานส่งเสริมการวิจัยให้เป็นแนวทางแก่โรงเรียนเครือข่าย และทำให้งานนี้มีสีสัน มีคุณค่า ที่มีแนวโน้มให้เห็นวัฒนธรรมคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยและพัฒนา#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 52400, เขียน: 28 Sep 2006 @ 17:28 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)