ในปีการศึกษา  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม  จำนวน 86  โรง  มีนักเรียนจำนวน  943  คน  แบ่งเป็น
  1  นักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน  (ออทิสติก)
   จำนวน  6  คน
  2  นักเรียนในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  8  โรงเรียน จำนวน
  3  นักเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม       จำนวน  78  คน

  การนิเทศจัดการเรียนร่วม
  1.  นิเทศห้องเรียนคู่ขนานและโรงเรียนจัดการเรียนร่วมครบทุกโรง
  2.  นิเทศในโรงเรียนเรียนร่วมโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละโรงเรียน (ฝังตัว)
          ครบทุกโรง
    
  การพัฒนาบุคลากร
  1.  อบรมทางไกรการจัดทำแผน  IEP
  2.  อบรมทางไกลครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม